Muntlig eksamen

Forberedelsestid til muntlig eksamen er 48 timer. De første 24 timene forbereder eleven seg individuelt i det faget han/hun kom opp i. På forberedelsesdagen trekker eleven et tema/problemstilling og faglærer vil være tilgjengelig for veiledning, men ikke undervisning. Faglærer avtaler tid for veiledning med eleven. 

Gjennomføring og hjelpemidler

Eleven møter til oppsatt tid og må levere legeerklæring dersom han/hun er syk på forberedelsesdagen eller eksamensdagen.

Muntlig eksamen er inntil 30 minutter pr. elev, hvorav eleven kan ha en innledning/presentasjon på inntil 10 minutter.

Eleven kan ha med seg egenproduserte notater som er relevante for å gjennomføre en forberedt presentasjon (jf. Merknader til § 3-31 i Udir-2-2014).

 

For ytterligere informasjon om eksamen:

https://www.udir.no/Vurdering/Eksamen-grunnskole/

 

Særskilt tilrettelegging

Hvis eleven har behov for utvidet tid eller eksamensoppgave opplest fra lydfil, er det rektor og elev/foresatt som bestemmer hvilke tiltak som er aktuelle (jf. Forskrift til Opplæringslova § 3-32).

Tiltakene må være tilpasset den enkelte elev og ha som formål å kompensere for problemene eleven har. Tiltakene skal ikke føre til at eleven får fordeler framfor andre elever. Tilretteleggingen skal heller ikke være så omfattende at eleven ikke blir prøvd i kompetansemålene i læreplanene

Ved spørsmål rundt dette, må det tas kontakt med rektor eller assisterende rektor.

 

Klage ved muntlig eksamen

Ved muntlig eksamen kan du kun klage på formelle feil. Feilene må være slik at de kan ha hatt betydning for resultatet. (jf. §§5-10 og 5-11). Rektor henter inn uttalelser fra sensor og faglærer, og sender disse sammen med sin egen uttalelse til Fylkesmannen. Dersom eleven får medhold i klagen, opphever Fylkesmannen karakteren.

Informasjon om eksamen 2018