Skriftlig eksamen

Lærerne på 10. trinn vil i samarbeid med ledelsen utarbeide en plan for hele perioden. Før eksamen vil elevene ha en forberedelsesdag sammen med faglærere på trinnet. Elevene blir delt inn i grupper ut fra hvilket skriftlig eksamensfag de skal ha, og undervisningen vil foregå i disse gruppene gjennom hele perioden. Elevene vil motta en detaljert plan for hele perioden med oppmøtetid og rom onsdag 9.mai.

Mer om eksamen finner du på Utdanningsdirektoratets hjemmesider: https://www.udir.no/Vurdering/Eksamen-grunnskole/

 

Gjennomføring og hjelpemidler

Eksamen varer i 5 timer. Eleven møter 8.15, eksamen begynner 9.00.

Elever som kommer for sent, men før kl. 10.00, får ta eksamen. De skal uansett ikke få ta igjen tapt tid. Kommer det noen etter kl. 10.00, får de ikke ta eksamen. (jf. §3-28a).

Eleven møter til oppsatt tid og må levere legeerklæring dersom han/hun er syk på eksamensdagen.

 

Det er åpnet for at elevene har tilgang til noen elektroniske hjelpemidler under eksamen.

-          Allkunne

-          allkunne.no/

-          FN - Globalis

-          fn.no/

-          LEXIN- ordbøker

-          lexin.udir.no/

-          Norsksidene

-          norsksidene.no/web/

-          Ressurser for bl.a. HTML og Javascript

-          https://w3schools.com/

-          Språkrådets ordbøker

-          sprakradet.no/

-          Store norske leksikon

-          snl.no/

-          Skriveverktøy

-          writing-tool.app.fagbokforlaget.no/#/

-          Statistisk sentralbyrå

-          ssb.no/

 

Mer informasjon om hjelpemidler her:

 https://www.udir.no/Vurdering/Eksamen-grunnskole/

 

Det er for øvrig ikke tillatt med noen form for kommunikasjon under eksamen.

 

Klage ved skriftlig eksamen

Klagefristen er 10 dager, og fristen regnes fra det tidspunkt du eller dine foresatte er gjort kjent med karakteren (eller burde gjort dere kjent med den).

Klagen sendes til rektor. Rektor sender klagen din og uttalelser fra skolen til Fylkesmannen, som er klageinstans.

Be om en begrunnelse for karakteren før du klager. Du har rett til å se besvarelsen din og til å få framlagt retningslinjer for sensuren, hos rektor.

Fylkesmannen en klagenemnd som består av 3 medlemmer. Medlemmene i klagenemnda skal ikke ha sensurert besvarelsen din tidligere, og de skal ikke jobbe ved den skolen du går på.

Klagenemnda skal ta stilling til om karakteren du har fått, er urimelig. Hvis nemnda kommer til at karakteren er urimelig, skal det settes ny karakter.

Etter klagebehandling er det ingen automatikk i at karakteren settes opp, den kan like gjerne settes ned.

Informasjon om eksamen 2018