Sosialpedagogisk rådgivning

Sosiallærer samarbeider tett med foresatte, kontaktlærere, helsesøster og ledelse på skolen, samt kontakter fra bydel Gamle Oslo som tilbyr aktiviteter for og oppfølging av elevene på Jordal skole. I tillegg har sosiallærer god kontakt med hjelpe- og støtteapparatet utenfor skolen, som PPT og barneverntjenesten, og kan hjelpe elever og foresatte med å komme i kontakt med rette instanser ved behov.

Sosiallærer bruker mye tid på enkeltsamtaler med elever om stort og smått, har alltid åpen dør og er ofte ute i friminuttene slik at hun er lett tilgjengelig for elevene ved behov. Hun jobber også gruppe- og klassevis med sosialpedagogiske tiltak.

Ta gjerne kontakt!

E-post: Elin.rogndokken@ude.oslo.kommune.no

Telefon: 91736418