Hovedseksjon

Strategisk plan

På Jordal skole fokuserer vi på å utvikle hele mennesket, forberede dem for livets utfordringer og fremme et sterkt fellesskap. Gjennom ukentlige elevsamtaler bygger vi tillit og et positivt læringsmiljø, hvor elever og lærere kan knytte sterkere bånd.

Vi vil fortsette videreutviklingen av dialogisk undervisning, der vi jobber med å aktivisere alle elevene i undervisningen, der elevene bygger videre på hverandres tanker og sammen utforsker ideer.

Vi legger også vekt på dybdelæring og tverrfaglighet, hvor ulike fagområder integreres for å vise hvordan kunnskap kan anvendes i praksis. Med høye forventninger og tilpasset veiledning sikrer vi at hver elev oppnår personlig progresjon, mestring og læringsglede.

Lærerne våre søker alltid å tilrettelegge for variert og spennende undervisning. Med motiverende "startere", varierte og tilpassede læringsaktiviteter, sjekker vi alltid at målene for undervisningen er nådd. Vi kjenner elevenes styrker og utviklingsområder både faglig og sosialt og sørger for at alle er godt rustet for framtiden

Strategisk plan 2021