Permisjonsreglement

Elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke, har etter søknad rett til å være borte fra skolen de dagene deres trossamfunn har helligdag.

Opplæringsloven sier følgende om all permisjon fra opplæringen: ”Hovedansvaret for barns oppdragelse og undervisning tilligger foreldrene/de foresatte. Barn og ungdom har rett og plikt til å gå i grunnskolen dersom de ikke på annen måte får tilsvarende undervisning. Når en elev er innvilget skolefri, plikter således foreldre/ foresatte å sørge for at barnet får nødvendig undervisning i permisjonstiden. Det kan derfor ikke forventes at eleven senere kan få ekstraundervisning av grunner som måtte komme av fraværet.”

Rundskriv 4/2013 Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra opplæringen, presiserer at:

  • Det skal ikke gis permisjon i perioder med avholdelse av kartlegginger, prøver og eksamener
  • Det skal normalt ikke gis permisjon til ferie eller festpregede familiebegivenheter
  • Det skal normalt ikke gis permisjon til treningssamlinger eller lignende

Klagesaker som gjelder skolefri skal behandles av utdanningsadministrasjonen og eventuelt sendes til Statens utdanningskontor. Utdanningsadministrasjonen ber skolene i slike tilfelle oversende foresattes skriftlige søknad sammen med rektors uttalelse og tilråding, til Utdanningsadministrasjonen, avdeling for grunnskoler.

Skolefri utover to uker behandles som flyttemelding.