Permisjonsreglement

Elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke, har etter søknad rett til å være borte fra skolen de dagene deres trossamfunn har helligdag.

Opplæringsloven sier følgende om all permisjon fra opplæringen: ”Hovedansvaret for barns oppdragelse og undervisning tilligger foreldrene/de foresatte. Barn og ungdom har rett og plikt til å gå i grunnskolen dersom de ikke på annen måte får tilsvarende undervisning. Når en elev er innvilget skolefri, plikter således foreldre/ foresatte å sørge for at barnet får nødvendig undervisning i permisjonstiden. Det kan derfor ikke forventes at eleven senere kan få ekstraundervisning av grunner som måtte komme av fraværet.”

Ved vurdering av søknader om skolefri, gir ikke opplæringsloven noen kriterier for hvordan søknadene skal behandles. Dette medfører at rektor må utvise skjønn ved behandling av den enkelte søknad. Det viktigste momentet er at det må være forsvarlig å innvilge søknaden.

Klagesaker som gjelder skolefri skal behandles av utdanningsadministrasjonen og eventuelt sendes til Statens utdanningskontor. Utdanningsadministrasjonen ber skolene i slike tilfelle oversende foresattes skriftlige søknad sammen med rektors uttalelse og tilråding, til Utdanningsadministrasjonen, avdeling for grunnskoler.”

Skolefri utover to uker behandles som flyttemelding.